Workshop 2019
Open menu

Interní členové

David Černý

David Černý

David Černý studoval filosofii na univerzitách v Bologni a Římě a posléze získal doktorát z filosofie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR.

Adam Doležal

Adam Doležal

Adam Doležal je odborníkem v oblasti medicínského práva. Jako člen Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky na Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. organizoval řadu workshop o aktuálních otázkách zdravotnického práva a bioetiky.

Jaroslav Flegr

Jaroslav Flegr

Jaroslav Flegr je profesorem evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tamtéž je i předsedou etické komise. Kromě evoluční biologie se věnuje též evoluční psychologii, za tím účelem zastává výzkumný post na Národním ústavu duševního zdraví.

Vladimír Havlík

Vladimír Havlík

Vladimír Havlík je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Zabývá se filosofií přírodních věd, zvláště fyziky, biologie a teorie komplexity. Je sekretářem Českého komitétu pro logiku, metodologii a filosofii vědy a členem komise pro IT při AV ČR.

Jaroslav Hlinka

Jaroslav Hlinka

Jaroslav Hlinka je vedoucím oddělení složitých systémů Ústavu informatiky, Akademie věd ČR a také předsedou Rady instituce.
Jeho výzkumné zájmy spočívají ve vývoji a aplikaci metod pro datově řízené analýzy reálných komplexních systémů s hlavním zaměřením na lidský mozek.

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Jeho odborné zájmy se pohybují od témat ve filosofii mysli a filosofii biologie k etice až estetice (dr. Hříbek učí posledně jmenovaný předmět na Akademii výtvarných umění v Praze).

Robin Kopecký

Robin Kopecký

Robin Kopecký je doktorandem v oboru evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, předtím získal magisterský titul z filosofie na Filosofické fakultě UK. Pracuje na vybraných tématech z oblasti aplikované etiky a experimentální filosofie, včetně etiky autonomních vozidel a morálních intuic dospělých i dětí.

Michaela Košová

Michaela Košová

Michaela Košová je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předtím získala magisterský titul z filosofie na Filosofické fakultě UK, kde se věnovala hlavně filosofii vědomí. V současnosti se věnuje tématům z oblasti filosofie mysli a experimentální filosofie.

Monika Mareková

Monika Mareková

Monika Mareková je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a University of Oxford, Lincoln College, od které získala stipendium Supperstone Law Scholarship. Studovala také právo na University of Fribourg a Laurentian University v Sudbury v Kanadě a lidská práva na postgraduálním studijním programu OSN v Ženevě. Je vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, spolupracovnicí Centra pro lidská práva a demokratizaci a advokátkou v advokátní kanceláři CMS v Praze.

Emil Pelikán

Emil Pelikán

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Od roku 2017 zastává funkci ředitele Ústavu informatiky AV ČR. Přednáší také na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Je členem řídícího výboru národní iniciativy pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence AICZECHIA(od r. 2019) a členem grémia spolku prg.ai, z.s. zabývající se podporou výzkumu, vývoje, vzdělávání, inovací a podnikání v oblasti umělé inteligence.


Zdeněk Valenta

Zdeněk Valenta

Zdeněk Valenta je zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu informatiky Akademie Věd České republiky (ÚI AV ČR) v Praze. V současné době je zástupcem ředitele ÚI pro strategický rozvoj a vedoucím Oddělení statistického modelování.

Jiří Wiedermann

Jiří Wiedermann

Jiří Wiedermann je uznávaný odborník na poli informatiky, jenž pracuje v Ústavu informatiky AV ČR. V letech 2000-2017 byl ředitelem ústavu, od roku 2017 je zástupcem ředitelem.

Externí členové

Paul Dumouchel

Paul Dumouchel

Michael Laakasuo

Michael Laakasuo

Giuseppe Contissa

Giuseppe Contissa

Giuseppe Contissa is adjunct professor in Legal Informatics at the University of Bologna, and professor in Legal Informatics and in Legal Theory at LUISS University – Rome. He obtained the Italian National Scientific Qualification for the role of Associate Professor in Philosophy of Law (12/H3). He received his PhD in legal informatics and computer law from the University of Bologna, where he is currently a researcher at CIRSFID.

Christoph Lütge

Christoph Lütge

Christoph Lütge holds the Chair of Business Ethics and Global Governance at Technical University of Munich (TUM). He has a background in business informatics and philosophy and has held visiting professorships in Taipei, Kyoto and Venice. He was awarded a Heisenberg Fellowship in 2007. In 2019, Lütge was appointed director of the new TUM Institute for Ethics in Artificial Intelligence.


Colin Allen

Colin Allen

Maria Bielikova

Maria Bielikova

J. Mark Bishop

J. Mark Bishop

Luisa Damiano

Luisa Damiano

Luisa Damiano je docentkou logiky a filosofie vědy na univerzitě v Messině (Itálie), kde spoluzaložila Výzkumnou skupinu pro epistemologii věd o syntetickéms (ESARG).

Rebecca Davnall

Rebecca Davnall

Gordana Dodig-Crnković

Gordana Dodig-Crnković

Tomáš Doležal

Tomáš Doležal

Tomáš Doležal je docentem zdravotnického a deliktního práva. Je vedoucím Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Kate Devitt

Kate Devitt

Deke Gould

Deke Gould

Ryan Jenkins

Ryan Jenkins

Ryan Jenkins působí na katedře filosofie na California Polytechnic (San Luis Obispo). Jeho odborné zájmy se soustřeďují na aplikovanou etiku (zvláště etiku vojenství a nových technologií), normativní etiku (zvláště konsekvencialismus), stejně jako etiku životního prostředí a filosofii techniky.

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen

Patrick Lin

Patrick Lin

Patrick Lin je ředitelem výzkumného projektu Ethics + Emerging Sciences Group se sídlem na California Polytechnic State University, San Luis Obispo, kde je zároveň profesorem na katedře filosofie.

Derek Leben

Derek Leben

Daniel Novotný

Daniel Novotný

Daniel D. Novotný získal doktorát z filosofie na State Univesity of New York v Buffalu a je odborným pracovníkem s vědeckou hodností v oblasti filosofie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

Ugo Pagallo

Ugo Pagallo

Ugo Pagallo je bývalý právník a v současnosti profesor teorie práva na právnické fakultě Turínské university (Itálie). Zároveň je členem expertní skupiny, zřízené Evropskou komisí, zabývající se riziky nových technologií, a působí v Evropském institutu pro vědu, média a demokracii (Atomium), kde má za úkol ustavení platformy AI4People, prvního globálního fóra v Evropě, jež se věnuje společenským dopadům umělé inteligence.

Saul Smilansky

Saul Smilansky

Saul Smilansky získal doktorát z filosofie na Oxfordské univerzitě a je profesorem na katedře filosofie Univerzity v Haifě v Izraeli. Zabývá se primárně výzkumem v oborech normativní a aplikované etiky a metafyziky svobodné vůle a jejích etických důsledků.

Lucia Machová Urdzíková

Lucia Machová Urdzíková

Lucia Machová Urdzíková studovala lékařství na UPJŠ v Košicích, kde také získala doktorát z biologie. Pracuje jako vědecký pracovník Ústavu experimentální medicíny AVČR, kde se věnuje regeneraci nervového systému využitím bio a nanotechnologií. Má zkušenosti s výzkumem na lidských embryonálních i dospělých kmenových buňkách.